TIRHírekSzövetségünk híreiDíjmentesen kell kiadni a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet

Díjmentesen kell kiadni a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet

Az FVM illetékes főosztályvezetőjének állásfoglalása szerint a földhivataloknak be kell tartani a vízitársulati törvény vonatkozó előírását,  a 2010. január 13-i tárgyalásunkon  már egyeztetett állásfoglalásról  május 13-án az alábbi tájékoztatást kaptuk:

 

 

 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

1860 Budapest, Pf. 1.

 301-4000 Fax: 302-0408

 

dr. Varga Árpád úr részére

főtitkár

Vízgazdálkodási Társulások Országos Szövetsége

Budapest

Fehérvári út 108-112.

1116

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Ügyiratszám: XV/1612 /1/2010.

Tárgy: Tájékoztatás

Hivatkozási szám: 62/4/2010.

 

 

Tisztelt Főtitkár Úr!

 

 

A vízitársulatok részére történő díjmentes földhivatali adatszolgáltatással kapcsolatos – elektronikus formában érkezett –megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának (a továbbiakban: TEF) vezetője által összehívott januári megbeszélést követően több alkalommal került sor a két főosztály között egyeztetésre. A vízitársulatok részére, az ingatlan-nyilvántartásból, valamint a földhasználati nyilvántartásból történő tagi adatszolgáltatást ugyanis aggályosnak tartjuk az alábbiak miatt.

 

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 8. §-ában foglaltakra való hivatkozással a vízgazdálkodási társulatok (a továbbiakban: társulat) díjmentes adatszolgáltatás iránti megkereséssel fordulnak az illetékességi területén működő körzeti földhivatalokhoz. A Vtv. 8. § (1) bekezdése szerint a társulat a hatályosított tagjegyzékét évente egy alkalommal köteles benyújtani az illetékességgel rendelkező cégbírósághoz. A tagjegyzéknek (tagi nyilvántartásnak) tartalmaznia kell egyebek mellett a természetes személy tag személyazonosító adatait, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó). A Vtv. 8. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdésben foglalt tagi adatokat alakuláskor és az adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásának hitelessége érdekében, évente egy alkalommal az arra hivatott állami szervek a társulat megkeresésére számítógépes adathordozón, díjmentesen bocsátják a társulat rendelkezésére.

 

A tagi adatszolgáltatással kapcsolatban mindenekelőtt problémaként merül fel, hogy a törvény a társulat tagjait illetően az ingatlan tulajdonosát és a használóját azonos módon, de vagylagosan kezeli [Vtv. 1. § 26. pont; 5. §]. Ennél fogva a Vtv. hivatkozott rendelkezése alapján – véleményem szerint – nem állapítható meg, hogy amennyiben a földhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos vagy a földhasználó minősül-e a társulat tagjának. Ezen túl, nem állapítható meg a törvény alapján az sem, hogy a használó alatt a kötelmi vagy a dologi jogi jogviszony szerinti jogosult használót kell-e érteni. A Vtv. 5. §-a értelmében a társulat tagjai a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek. A törvény szövegében „a tulajdonos által feljogosított használó” szerepel, ezzel a Vtv. a használók köréből kizárja például az özvegyi haszonélvezeti jog jogosultját, vagy a bírósági határozaton alapuló földhasználati jog jogosultját. Mivel a tulajdonost, illetve a földhasználót a Vtv. vagylagosan kezeli, álláspontom szerint aggályos lenne, ha a társulat differenciált megkeresése nélkül a földhivatal mindkét nyilvántartásból adatokat szolgáltatna. Tájékoztatom, hogy ezzel a problémával kapcsolatban megkerestem az adatvédelmi biztost.

 

Az egységes joggyakorlat kialakítása és jogalkalmazók munkájának elősegítése érdekében – a tagi adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült fenti aggályainktól függetlenül – az egyeztetések eredményeként a földhivatalok számára készített körlevelet, annak kiadása előtt megküldtük a TEF vezetője részére, egyetértésének beszerzése, valamint a társulatok tájékoztatása érdekében.

 

További egyeztetéseket követően, 2010. április 28-án került kiadásra a földhivatalok részére a tagi adatszolgáltatással kapcsolatos körlevél, melynek tartalmáról Főtitkár urat az alábbiakban tájékoztatom.

 

1. A Vtv. 5. §-a szerint „a társulat tagjai a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek (a továbbiakban: tagok). A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a társulatnak.” E rendelkezés alapján az ingatlan tulajdonosai vagy használói csak a társulat működési területén fekvő külterületi fekvésű ingatlanok (ideértve a zártkerti ingatlanokat is) tekintetében tagjai a társulatnak. A belterületi fekvésű ingatlanok esetében az önkormányzat minősül tagnak. Ellenkező értelmezés ahhoz vezetne, hogy a magántulajdonban álló belterületi fekvésű ingatlanok esetében a települési önkormányzat mellett – egyidejűleg – az ingatlan tulajdonosa vagy a használója is tagnak minősülne.

Mivel a belterületi fekvésű földrészlet esetében a társulat tagjának a települési önkormányzat minősül, így a társulatok – a tagjegyzékük összeállításához – a földhivatalok által vezetett közhiteles nyilvántartásokból történő adatigénylését kizárólag a külterületi fekvésű földrészletekre korlátozhatják.

 

2. Álláspontom szerint a Vtv. 8. § (2) bekezdésében foglalt két mondat egymástól különálló tényállást tartalmaz. A törvényhely első mondata a társulat megkeresésére történő „számítógépes” (inkább számítástechnikai) adathordozón történő díjmentes adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Az adatszolgáltatás iránti megkeresés alatt – véleményem szerint – nem lehet érteni a TakarNet szolgáltatáshoz való csatlakozás esetében történő felhasználói lekérdezést. Vagyis a megkeresésre történő adatszolgáltatás és a TakarNet-en való lekérdezés nem azonos, így a hivatkozott törvényhely második mondata nem áll közvetlen jogi – és különösen logikai kapcsolatban – az első mondattal.

 

A Vtv. 8. § (2) bekezdésének első mondatát csak azokra az esetekre lehet alkalmazni, amelyekben az adatszolgáltató hatóság a rá irányadó ágazati szabályozás szerint adathordozón eleve teljesíthet adatszolgáltatást. Ez esetben az adatszolgáltatás díjmentes. Ha az adathordozón történő adatszolgáltatás jogszabályi lehetősége – mintegy feltétel – nem áll fenn, úgy az adatszolgáltatás díjmentessége véleményem szerint kizárt.

 

A Vtv. 8. § (2) bekezdés utolsó mondatát pedig – álláspontom szerint – csak akként lehet értelmezni, miszerint kizárólag a TakarNet-hez való csatlakozás díjmentes. Vagyis a társulat díjmentes csatlakozása (a szolgáltatás biztosítása) nem jelenti a tulajdoni lap, illetve a földhasználati lap másolatok TakarNet-en keresztül történő lekérdezésének díjmentes szolgáltatását is, ezért ilyen lekérdezés esetén a díjat a társulat köteles megfizetni. Ugyanis a földhasználati lap másolatok lekérdezése tekintetében a Tft. 25/C. § (3) bekezdése nem teszi lehetővé a társulatok számára a díjmentes szolgáltatást, tekintettel arra, hogy a Vtv. 2. §-a alapján a társulat nem minősül hatóságnak. A tulajdoni lap másolatok lekérdezése tekintetében pedig az 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) a Vtv. 8. §-ában foglalt adatszolgáltatási igény, illetve a társulat javára történő adatszolgáltatás kapcsán nem tartalmaz tárgyi, illetve személyes díjmentességet. Továbbá az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 73/A. § (4) bekezdése értelmében: „a vízitársulat a törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából a hivatali helyiségében működtetett saját számítástechnikai eszközével jogosult a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlanügyi hatóság a vízitársulat részére kérelem alapján térítésmentesen biztosítja a vízitársulat közfeladatainak ellátásához szükséges számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait”. A Díjtv. díjmentességi köröket (személyes és tárgyi mentesség) határoz meg, ugyanakkor nem rendelkezik „térítésmentességről”. Fenti rendelkezések alapján az ingyenesség kizárólag a TakarNet rendszerhez történő csatlakozás térítésmentességét jelenti és azok nem alapozzák meg az egyes lekérdezések díjmentességét.

 

3. Amint arra fentebb már utaltam, a földhivatalok által vezetett két közhiteles nyilvántartásból történő, a Vtv. szerinti adatszolgáltatás mikénti teljesíthetősége kapcsán főosztályunk a tárcán belül többszöri egyeztetést folytatott le a, a társulatokat érintő ügyekért felelős minisztériumi részleggel (TEF). Az egyeztetések eredményét az alábbiakban foglalom össze.

 

3.1.            Az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatás:

 

A társulat – a 1992. évi LXIII. törvény alapján – a Vtv. által nevesített személyes adatok kezelésére jogosult, azok tekintetében adatkezelőnek minősül. A Vtv. rendelkezése az adatkezelésre vonatkozó egyértelmű törvényi felhatalmazás, amely megfelel az 1992. évi LXIII. törvény által megkívánt feltételnek. A társulatok által kezelt személyes adatok köre azonban szűkebb, mint amely adatokat a tulajdoni lap tartalmaz, ezért a társulatok nem jogosultak tulajdonilap-másolatokat nagytömegben igényelni, és annak teljes adattartalmát kezelni.

A Vtv. 8. §-a alapján azonban nem tehető vitássá az, hogy a társulatok tulajdonosi adatokat igényeljenek a földhivataloktól az alábbiak szerint.

 

Az 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inyvhr.) 113. §-a értelmében az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából személyes adatot is tartalmazó adatlekérdezés csak egyedi esetekben és a tulajdoni lap formátumnak megfelelően teljesíthető. A földhivatal tehát adatszolgáltatásra irányuló megkeresés teljesítéséhez nem köteles a megkereső szerv eljárásához szükséges adatok „leválogatására”. A megkereső szerv az ingatlan-nyilvántartás tartalmát tulajdonilap-másolat igénylésével ismerheti meg.

 

A fentiek miatt a társulat nem jogosult a tulajdonilap-másolat teljes tartalmának kezelésére, csupán a Vtv.-ben meghatározott személyes adatok körében minősül adatkezelőnek. Ennek következtében tulajdonilap-másolat szolgáltatása helyett jogszerűen a társulat alakulásakor, továbbá évente egyszeri alkalommal a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv formájában lehet adatot szolgáltatni a társulatok részére.

 

A 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet (Díjvhr.) 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében papír alapon vagy adathordozón (pl. pendrive, CD) a körzeti földhivatal az illetékességi területén fekvő ingatlanokról tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet vagy földkönyvkivonatot szolgáltathat, melynek igazgatási szolgáltatási díja 200 Ft ingatlanonként.

A díjfizetési kötelezettség teljesítése alóli mentességet sem a Díjtv., sem pedig a Díjvhr. nem biztosít a társulatok számára. Ugyanakkor a Vtv. 8. § (2) bekezdés első mondatában előírt díjmentességet ez esetben mégsem lehet figyelmen kívül hagyni. Erre tekintettel a földhivatalok a társulatok megkeresése alapján a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot díjmentesen szolgáltathatnak.

 

Figyelembe véve a Vtv. 8. § (2) bekezdés utolsó mondatának alkalmazásával kapcsolatos álláspontomat, ha a társulat díjmentesen csatlakozott a TakarNet-hez, az nem jelenti a tulajdoni lap másolatok lekérdezésének díjmentes szolgáltatását is, vagyis a TakarNet-en keresztül történő lekérdezés esetén a díjat a társulat köteles megfizetni.

 

A fentiek alapján a társulat az alábbi két lehetőség közül választhat:

a) Megkeresés alapján a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv, illetve földkönyv-kivonat szolgáltatását kéri díjmentesen. A díjmentesség a társulatot azonban csak a társulat alakulásakor, továbbá évente egy alkalommal illeti meg, figyelemmel a Vtv. 8. § (2) bekezdésben foglaltakra.

b) A másik lehetőség a társulat számára az, hogy – élve a díjmentes TakarNet-hez való csatlakozás lehetőségével- – felhasználóként díjköteles lekérdezéseket végez.

 

Az adatszolgáltatás terjedelmével összefüggésben a következőkről tájékoztatom.

A Vtv. fent idézett 5. §-a értelmében a társulatok kizárólag a működési területükhöz tartozó – külterületi – földrészletek helyrajzi számának megjelölésével jogosultak a tulajdonosi adatok megismerésére. A Vtv. szerinti adatkezelési felhatalmazás gyakorlása, így az adatok jogszerű megismerése, kezelése, tárolása kizárólag a társulatok felelőssége. Amennyiben a társulat a fent megjelölt a) pont szerinti megkeresésében a működési területéhez tartozó helyrajzi számok felsorolása helyett, a működési területén fekvő települések valamennyi külterületi földrészletére vonatkozóan kéri az adatszolgáltatást, a földhivatal nem köteles vizsgálni, hogy minden egyes adatszolgáltatással érintett ingatlan esetében teljesülnek-e a Vtv. szerinti feltételek.

 

3.2.            A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás:

 

A Tft. 25/C. § (3) bekezdése, valamint a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás csak földhasználati lap másolattal történhet. Így a földhasználati nyilvántartás tekintetében külön leválogatásra, adatműveleti, -feldolgozási tevékenységre a földhivatal nem kötelezhető, sem ellentételezéssel, sem ellentételezés nélkül. Az R. 17. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy földhasználati lap kizárólag papír alapú, illetve – a TakarNet szolgáltatás keretében – elektronikus másolatként szolgáltatható.

 

Mindezek alapján, ha a társulatnak – díjmentes – hozzáférése van a TakarNet szolgáltatáshoz, vagyis a társulat a Vtv. 8. § (2) bekezdés második mondatában foglalt lehetőséggel él, a társulat díjfizetés ellenében kérdezhet le – a működési területén fekvő földrészletek helyrajzi számainak megadásával – részleges földhasználati lap másolatot.

 

Ha a társulatnak ilyen hozzáférése nincs, úgy kizárólag díjkötelesen, papír alapon kaphatja meg a részleges földhasználati lap másolatot. A megkeresésen alapuló díjfizetési kötelezettség azért áll fenn, mert a megkeresés alapján történő, a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatást nem lehet a Vtv. 8. § (2) bekezdésére való hivatkozással „számítógépes” avagy számítástechnikai adathordozón teljesíteni.

 

Az R. 19/A. §-a alapján a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás kapcsán a társulat kizárólag részleges földhasználati lap másolatot igényelhet, amihez minden esetben meg kell jelölni a működési területén fekvő földrészlet fekvése szerinti település nevét és helyrajzi számát.

 

A fentiekkel összefüggésben felhívom Főtitkár úr szíves figyelmét, hogy a földhivatalok – hatósági ellenőrzés keretében – a lekérdezések jogszerűségét az Inytv. 75. § (4) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek (Ket.) a hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak alapján folyamatosan ellenőrizik. A hatósági ellenőrzés során megállapított esetleges jogsértések esetében (pl. naplózási kötelezettség elmulasztása) a törvényi szankciók alkalmazandók a társulatok tekintetében is.

 

Felhívom továbbá Főtitkár úr szíves figyelmét arra is, hogy a Vtv. 8. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyszeri díjmentesség nem vonatkoztatható a térképmásolatoknak a TakarNet szolgáltatás keretében történő lekérdezésére.

 

           

            Tájékoztatom Főtitkár urat, hogy a TakarNet-hez történő csatlakozási szándék esetén további információkat, illetve a csatlakozáshoz szükséges formanyomtatványokat a földhivatali portálról (www.foldhivatal.hu) szerezhetnek be.

 

            Végezetül tájékoztatom Főtitkár urat, hogy a földhivatalok részére kiadott körlevélben foglaltak a főosztály szakmai véleményét tartalmazzák. A minisztérium a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, valamint a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat alapján kötelező állásfoglalás kibocsátására nem jogosult.

Az adatszolgáltatásra jogosult körzeti földhivatalok, valamit a felügyeletüket ellátó megyei földhivatalok önálló jogalkalmazó szervek, döntéseikkel szemben a Ket., az Inytv., valamint a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján lehet jogorvoslattal élni.

 

Budapest, 2010. május 13.

 

Üdvözlettel:

 

 

Horváth Gábor

főosztályvezető

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 28., szombat van.
Emil és Csanád napja van, holnap Magdolna napja lesz.