bizottsági ülés jkv.2010.06.04.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

amely felvételre került 2010. június 4-én a BEREKVÍZ Vízitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottságnak a 1023 Budapest, Felhévizi út 5. szám alatt megtartott alakuló ülésén.

 

Jelen vannak

-         Hubertus Bt. (székhely: 8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz., Cg.:14-06300555), képviseletében eljár: Peterdi Zsófia meghatalmazott

-         Berek Kft., képviseletében eljár: Csató András

-         Vizitársulatok Országos Szövetsége, képviseletében eljár:  Dr. Varga Árpád főtitkár

-         Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, képviseletében eljár: Havranek Mihály meghatalmazott

-         Völler Zoltán tanácsadó

-         Csáki Zsolt

-         Nagy Tamás

-         Bene Zsolt

-     Dr. Varnyú Viktor a Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében

-     Pecze János Úr a KÖVIZIG PÉCS képviseletében az árvízi helyzet miatt távolmaradásukat írásban kimentette.

 

1. Napirendi pont:                 Szervező Bizottság megalakulásának elhatározása

 

Dr. Varnyú Viktor előadja, hogy a jelenlévők azzal a céllal gyűltek össze a mai napon, hogy a vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 12.§ (1) bekezdésére tekintettel megalakítsák a BEREKVÍZ Vízitársulat létrehozását előkészítő szervező bizottságot.

 

Csáki Zsolt, Nagy Tamás, Bene Zsolt, a Hubertus Bt. képviseletében eljáró Peterdi Zsófia és a Berek kft. képviseletében eljáró Csató András  kijelentik, hogy a vizitársulat megalapításában érdekelt személynek minősülnek, mivel a társulat tervezett működési területén ingatlantulajdonnal rendelkeznek, illetve egyéb jogcímen ingatlan használatára jogosultak.

 

Dr. Varnyú Viktor megállapítja, hogy a szervező bizottság leendő tagjainak több mint fele rendelkezik ingatlan tulajdonnal, illetve ingatlan használatára jogosult a társulat tervezett érdekeltségi területén, ezért a szervező bizottság létrehozásának törvényes akadálya nincs.

 

Dr. Varnyú Viktor kérdést intéz a jelenlévőkhöz, hogy a BEREKVÍZ Vízitársulat létrehozását előkészítő szervező bizottság létrehozására vonatkozó szándékukat továbbra is fenntartják-e.

 

A jelenlévők kijelentik, hogy a szervező bizottság létrehozására vonatkozó szándékuk továbbra is töretlen és egységes. A szervező bizottság létrehozatalára vonatkozó szándékukat az alábbi döntés meghozatalával is kinyilvánítják:

 

1/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A jelenlévők elhatározzák, hogy a mai napon létrehozzák a BEREKVÍZ Vízitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottságot.

 

A szervező bizottság 7 főből áll, amelynek tagjait az alábbi személyek alkotják:

 

Hubertus Bt. (képviseli: Peterdi Zsófia meghatalmazott)

Berek Kft.(képviseli: Csató András ügyvezető)

Vízitársulatok Országos Szövetsége (képviseli: Dr. Varga Árpád elnök)

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (képviseli: Pecze János osztályvezető)

Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (képviseli: Havranek Mihály)

Csáki Zsolt

Nagy Tamás

Bene Zsolt”

 

 

2. Napirendi pont:                 Szervező Bizottság tisztségviselőjének megválasztása

 

Dr. Varnyú Viktor előadja, hogy a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 12.§ (5) bekezdése alapján a szervező bizottság megalakításához a bizottság elnökének megválasztása és a bizottság működési rendjének elfogadása is szükséges.

 

Völler Zoltán javasolja, Csató András úrnak a szervező bizottság elnökévé történő megválasztását.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

2/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tagjai Csató András urat, mint a Berek Kft. képviselőjét a szervező bizottság elnökévé választják.”

 

 

3. Napirendi pont:                  Szervező bizottság működési rendjének meghatározása és jóváhagyása

 

Dr. Varnyú Viktor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbi felkérésnek megfelelően elkészítette a társulat működési rendjének tervezetét, amelyet szóban ismertet a jelenlévőkkel. Csató András a Hubertus Bt. képviselője javasolja a működési rend elfogadását.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

3/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tagjai elfogadják az előkészítő bizottság külön íven megszövegezett (1. számú melléklet) működési rendjét.”

 

 

4. Napirendi pont:                  Tervezett működési terület külső határainak meghatározása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán ismerteti a jelenlévőkkel társulat működési területének tervezett külső határait. Ezt követően a jelenlévők kérdéseket intéznek Völler Zoltánhoz, aki a kérdéseket kellő részletességgel megválaszolja.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

4/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tagjai elfogadják a BEREKVÍZ Vízitársulat működési területét tartalmazó áttekintő térképen (2. számú melléklet) feltüntetett külső határok meghatározását, azzal az eltéréssel, hogy az áttekintő térképen feltüntetett Balatonfenyvesi nyomócsatorna belterületi szakasza, valamint a Milkovics árok Fonyód közigazgatási területére esőszakasza  nem tartozik a társulat működési területéhez. A szervező bizottság felkéri Völler Zoltán urat arra, hogy a társulat működési területének tervezetét a jelen határozatnak megfelelően módosítsa.”

 

 

5. Napirendi pont:                  Tervezett működési terület belső határainak, - területi egységeinek, - meghatározása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tervek szerint a működési területen belül 4 területi egység kerülne kialakításra, amelyekben a megtartásra kerülő küldött választó fórumokon az adott területi egység tagjai küldötteket választhatnak.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy a tervezett 4 területi egység helyett a társulat teljes működési területe minősüljön 1 területi egységnek, mivel álláspontja szerint a működési terület nagysága nem teszi indokolttá, hogy több területi egység kerüljön meghatározásra, továbbá a terület egy vízgyűjtőhöz tartozik, nem osztható fel rész vízgyűjtőkre.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

5/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság Dr. Varga Árpád tag javaslatára elhatározza, hogy a működési területen belül a korábban tervezett 4 darab területi egység helyett egy darab, a működési terület egészével megegyező méretű területi egység kerül kialakításra.”

 

 

6. Napirendi pont:                 Alapszabály tervezetének jóváhagyása

 

Dr. Varnyú Viktor ismerteti a jelenlévőkkel a BEREKVÍZ Vízitársulat alapszabályának tervezetét. A bizottság tagjai észrevételeket tesznek az alapszabály tervezetére. Dr. Varnyú Viktor az észrevételeknek és a mai napon meghozott határozatok tartalmának megfelelően módosítja az alapszabály tervezetét.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 6/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a BEREKVÍZ Vízitársulat alapszabályának külön íven megszövegezett (3. számú melléklet) és a szervező bizottság javaslatainak megfelelően módosított tervezetét.”

 

 

 

 

7. Napirendi pont:                  Tervezett működési terület tagjegyzékének megtárgyalása és jóváhagyása

 

Völler Zoltán előterjesztését követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 7/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a BEREKVÍZ Vízitársulat taglistájának tervezetét (4. számú melléklet).”

 

 

8. Napirendi pont:                  Társulati művek listájának és értékének a megtárgyalása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán ismerteti a jelenlévőkkel a társulati művek listájának tervezetét, amely tartalmazza a társulati művek értékét.  Ezt követően Dr. Varga Árpád kérésére ismerteti a társulati művek értéke meghatározásának elveit.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy a társulati művekhez tartozó műtárgyak értéke könyv szerinti értéken kerüljön meghatározásra.

 

Völler Zoltán elmondja, hogy nem áll rendelkezésre valamennyi műtárgy vonatkozásában a könyv szerinti érték, tekintettel arra, hogy a műtárgyaknak nagy részét a HUBERTUS Bt. a Magyar Államtól haszonbérli jelenleg, így ezen haszonbérelt műtárgyak értékét a vonatkozó számviteli szabályok szerint nem tartja nyilván.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy ebben az esetben a társulati művekhez tartozó műtárgyak értékét nullának határozzák meg.

 

Völler Zoltán előadja, hogy bizonyos műtárgyak esetén rendelkezésre áll a könyv szerinti érték, mivel azok a HUBERTUS Bt. tulajdonát képezik.

 

Csató András javasolja, hogy a szervező bizottság kísérelje meg beszerezni a HUBERTUS Bt. által haszonbérelt műtárgyak értékét a tulajdonostól, azaz a Magyar Államtól. Egyúttal felkéri dr. Varnyú Viktort, hogy készítse elő a hivatkozott levelet.

 

Ezt követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 8/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság elhatározza, hogy a társulati művek értéke a könyv szerinti érték figyelembe vételével kerüljön elsősorban meghatározásra, amennyiben a könyv szerinti érték nem áll rendelkezésre, úgy az adott műtárgyak értéke nulla értéken kerüljön meghatározásra.”

 

 

 

 

 

 

9. Napirendi pont:                  Tervezett apport listájának és értékének a megtárgyalása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán előadja, hogy a HUBERTUS Bt. vagyoni hozzájárulást kíván a megalapításra kerülő vízitársulat rendelkezésére bocsátani, mivel a társulat elkülönített vagyonának a 2009. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján el kell érnie a társulati művek értékének 8 %-át. Annak érdekében, hogy a társulat rendelkezzen a társulati művek értékének 8 %-át elérő elkülönített vagyonnal, a HUBERTUS Bt. kész megfelelő összegű vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátani. Tekintettel arra, hogy a társulati művek értékének meghatározása még nem zárult le, ezért jelenleg a vagyoni hozzájárulás összege sem határozható még meg pontosan.

 

A jelenlévők kérdéseket tesznek fel Völler Zoltánnak, aki a kérdéseket kellő részletességgel megválaszolja.

 

Ezt követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 9/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tudomásul veszi, hogy a HUBERTUS Bt. vagyoni hozzájárulást kíván a BEREKVÍZ Vizitársulat rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a vagyoni hozzájárulás pontos összege csak a társulati művek értékének meghatározását követően kerül megállapításra.”

 

10. Napirendi pont:                A tervezett működési területen tájékoztatás módjának és tartalmának a meghatározása, jóváhagyása

 

Dr. Varnyú Viktor ismerteti a jelenlévőkkel az alakuló gyűlés összehívását megelőzően az érdekeltek részére eljuttatandó tájékoztató tervezetét.

 

Völler Zoltán javasolja, hogy a tájékoztató a postai úton, ajánlott tértivevénnyel ellátott küldeményként kerüljön az érdekeltek részére kézbesítésére.  Dr. Varga Árpád javasolja, hogy a tájékoztatót az előkészítő bizottság egyszerű postai küldeményként kézbesítse az érdekeltek részére és a működési területen található valamennyi önkormányzat hirdetőtáblájára is függessze ki azt. Egyúttal javasolja, hogy a társulatok szövetségének honlapján tegye közzé a bizottság az alapszabály tervezetét és a tervezett működési területet bemutató áttekintő térképet. Javasolja továbbá, hogy a honlap elérhetőségét tartalmazza a tájékoztató, valamint azt, hogy a jövőben minden meghívó, tájékoztató, egyéb dokumentum a honlapon lesz részletesen bemutatva.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 10/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság az érdekeltek részére eljuttatandó tájékoztató tartalmát jóváhagyja (5. számú melléklet) és egyúttal elhatározza, hogy a tájékoztató egyszerű postai küldeményként kerül az érdekeltek részére kézbesítésre a társulatok országos szövetségének honlapján történő egyidejü részletes ismertetés, - és a tájékoztatóban az erre való utalás-  mellett.”

 

11. Napirendi pont:                Szándéknyilatkozat tartalmának és a kijuttatás módjának a meghatározása, jóváhagyása.

 

Dr. Varnyú Viktor ismerteti a jelenlévőkkel az alakuló gyűlés összehívását megelőzően az érdekeltek részére eljuttatandó szándéknyilatkozat tervezetét. Völler Zoltán javasolja, hogy a szándéknyilatkozat a vizitársulatok működésére vonatkozó tájékoztatóval együtt kerüljön kiküldésre postai úton az érdekelteknek.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 11/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság az érdekeltek részére eljuttatandó szándéknyilatkozat tartalmát jóváhagyja (6. számú melléklet) és egyúttal elhatározza, hogy a szándéknyilatkozat a tájékoztatóval együtt egyszerű postai küldeményként kerül az érdekeltek részére kézbesítésre.”

 

12. Napirendi pont:                Szervező Bizottság munkatervének a meghatározása

 

Völler Zoltán előterjesztését követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 12/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a szervező bizottság külön íven megszövegezett munkatervét (7. számú melléklet).”

 

Ezt követően a szervező bizottság tagjai a szervező bizottság alakuló ülését berekesztik.

 

 

Kelt: Budapest, 2010. június 4.

 

 

 

 

 

 

                 ----------------------------                           -----------------------------------

 Hubertus Bt.                                                    Berek Kft.

Peterdi Zsófia                                                  Csató András

          meghatalmazott

 

 

 

 

               -------------------------------                           ----------------------------------

    Vízitársulatok Országos                          Somogy Megyei Mezőgazdasági

                          Szövetsége                                            Szakigazgatási Hivatal

Dr. Varga Árpád                                              Havranek Mihály

        elnök                                                        meghatalmazott          

 

 

 

 

            ______________________                          -------------------------------------   

                             Bene Zsolt                                                 Völler Zoltán

                                                                                                tanácsadó

 

 

 

 

_____________________             -------------------------------------

    Csáki Zsolt                                                        Nagy Tamás

                       

 

 

_________________________

         Dr. Varnyú Viktor               

 

Névnap

Ma 2020. július 08., szerda van.
Ellák napja van, holnap Lukrécia napja lesz.

Események

július 2020
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2