TIRHírekTájékoztatók2012. december 28-án hatályba lép a vízitársulati törvény végrehajthatatlan módosítása

2012. december 28-án hatályba lép a vízitársulati törvény végrehajthatatlan módosítása

A Magyar Közlöny 2012. december 27-én megjelent  180. számában kihírdették a 2012. évi CCXIII. törvényt. A törvény teljes szövege ide kattintva-, a  vízitársulatokat érintő változások az alábbiakban olvashatóak

Forrás: MK 2012. 180. szám

VTOSZ Titkárság

.

Kivonat  a

az egyes agrár tárgyú törvények

módosításáról szóló 2012. évi CCXIII.  törvényből

........................................................................................................................ 

10. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

62.§

A vízitársulatokról szóló 2009 . évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.) I . §-a a következő 38. ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„38 . közgyűlés: a társulati tagok összessége .”

63.§

A Vt. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A tag joga, hogy)

„b) a közgyűlésen személyesen vagy képvisel ője útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, a határozatok meghozatalában;”

64.§

A Vt. 23 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„23 . § A társulat szervei :

a) közgyűlés ;

b) küldöttgyűlés;

c) intézőbizottság ;

d} felügyelőbizottság .”

65.§

A Vt. a következő alcímmel és 23/A . §-sal egészül ki:

„Közgyűlés

23/A. § (1) A közgyűlés a társulat legfőbb szerve.

(2) A közgyűlést az intéz őbizottság elnöke hívja össze . Ha az intézőbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra a felügyel őbizottság elnöke jogosult . Össze kell hívnia közgyűlést, ha a társulat tagjainak több mint 25%-a írásban kéri.

(3) A társulat közgyűlésén a társulat igazgatója, a területileg illetékes mez őgazdasági és vízügyi igazgatási szervezetnek, valamint a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A közgyűlést az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozik a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározása a társulati feladatok ellátása érdekében .

(6) A közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó értesítést minden tagnak a közgyűlés megtartására kitűzött időpontot legalább 15 nappal megelőzően meg kell küldeni és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(7) A tagot a közgyűlésen – két tanú által aláírt – írásbeli meghatalmazással ellátott személy is képviselheti . Egy képviselő legfeljebb száz tagot képviselhet.

 (8) A közgyűlés határozata akkor érvényes, ha az összes társulati tag érdekeltségi egység aránya szerint számított, legalább kétharmados többsége, nyílt szavazással dönt az elfogadásáról. Egy tag egy szavazattal rendelkezik.

(9) A közgyűlések határozatairól nyilvántartást kell vezetni és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

(10) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen

a) a közgyűlés helyét, idejét ;

b) a jelen levő, illetve a képviselt társulati tagok számát;

c) a közgyűlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent

(képviselt) társulati tagok milyen arányban szavazták meg ;

d) a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.

(11) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a közgyűlés által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia . A jegyzőkönyv nem selejtezhető."

66.§

A Vt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A küldöttgyűlés évente legalább egyszer ülést tart.

67.§

A Vt. 30. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik)

„c) az önkéntes befizetésekből származó támogatások felhasználása;”

68.§

A Vt. 37. (3) bekezdés i) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

(Az intézőbizottság elnöke)

„i) összehívja a közgyűlést, küldöttgyűlést, a rendkívüli küldöttgyűlést és az intézőbizottsági ülést;”

69.§

A Vt. 41 . § (1) és (2) bekezdésében az „egyéb” szövegrész helyébe az „önkéntes ” szöveg lép.

70.§

A Vt. a következő alcímmel és 61/A . §-sal egészül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések

61/A.§ Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vízitársulatok megalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos, a társulat belső szabályozási feladatkörébe nem utalt részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

71.§

(1) Hatályát veszti a Vt . 27 . § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Vt . 1 . § 16 . pontjában „a társulat legfőbb szerve,” szövegrész.

.........................................................................................................................

133.§

(1) Ez a törvény — a (2)—(6) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) A 6—7.§, a 9—11 .§, a 12. (2) bekezdése, a 13 . §, a 16—17 .§, a 23-39 .§, a 42—45 .§, a 72—90. és a 130 .§ 2013 . január 1-jén lép hatályba.

(3) A 8 .§, a 14.§, a 19—21 .§ 2013 . február 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. (1) bekezdése és a 18.§ 2013 . július 1-jén lép hatályba.

(5) A 100.§ 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 41 .§ 2014 . július 1-jén lép hatályba.

134.§

E törvény 72., 75—78.§-a, valamint 79 .§-ának b)—d) pontja az Alaptörvény 38 . cikk(1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 

Áder János                                                                      Kövér László

köztársasági elnök                                                   az Országgyűlés elnöke

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 27., péntek van.
Hella napja van, holnap Emil és Csanád napja lesz.